Tancar

Accés Banca Online

Informació corporativa

Informació corporativa

“Unes estrictes normes ètiques i de compliment  i una gestió del risc prudent són claus per a la relació amb els grups d’interès”

A Vall Banc, creiem que la confiança en els nostres clients i grups d’interès és cabdal per establir relacions de futur.

El client és el centre de la nostra activitat. Sota aquesta perspectiva, la gestió del risc ha de conjugar en tot moment l’interès de l’entitat cap al client amb el compliment de la normativa legal.

El Consell d’Administració de Vall Banc, a través dels seus òrgans delegats i de direcció, coordina, implementa i supervisa les directrius d’administració i gestió orientades al compliment normatiu i als interessos dels seus clients.

L’organització del banc i el control de les seves activitats es plasmen en una sèrie de polítiques, procediments i manuals que, prèvia aprovació del consell, asseguren el compliment de tota la normativa aplicable a l’entitat.

Amb aquestes premisses de transparència i de bon govern corporatiu, el Consell d’Administració de Vall Banc ha aprovat un codi ètic d’obligat compliment per a tots els seus directius i empleats. Aquest codi i la política de prevenció de riscos constitueixen els pilars bàsics sobre els quals s’ha de sustentar la nostra activitat financera.